Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Про журнал

НЕЙРО-НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

науково-аналітичний журнал

Журнал присвячений поширенню результатів теоретичних і практичних наукових досліджень у напрямі моделювання економічних систем і процесів на підґрунті інструментарію теорії нечітких множин, нечіткої логіки, нейронних мереж, еволюційних алгоритмів та інших інтелектуальних технологій. Журнал орієнтований насамперед на науковців і фахівців у галузі економіки та фінансів, які займаються розробкою і застосуванням математичних методів та моделей для аналізу і прогнозування розвитку економічних систем та процесів.

Заснований у 2011 році. Виходить один раз на рік.

Засновник та видавець: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 18370-7170Р, видане Державною реєстраційною службою України 27.10.2011

Журнал є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузі економіки (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 № 642).

ISSN 2415-3516 (Online), ISSN 2306-3289 (Print)

УДК 519.86

Журнал видається українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» до друку.