Ми у соц. мережах:
Вконтакте Facebook Twitter

Моделі поділу ринку на торгові зони в нечітких умовах

Л.Г. Тарасова, О.В. Піскунова

Конкурентна боротьба за ринок збуту привела до виникнення проблеми поділу ринку на торгові зони та появи численних моделей торгових зон. Класичні моделі, які одержали назву «моделі просторової взаємодії», описують поділ на торгові зони в чітких умовах. Для побудови моделей, більш адекватних умовам сучасної економіки, доцільно використовувати теорію нечітких множин. У статті запропоновано новий підхід до поділу ринку на торгові зони в нечітких умовах на підґрунті застосування відстані Хеммінга, який враховує економічний зміст задачі та усуває некоректності класичного підходу, основаного на композиції бінарних відношень. Введено нові поняття, такі як відстань Хеммінга з додатнім відхиленням для нечіткої множини та відстань Хеммінга з від’ємним відхиленням для нечіткої множини. Запропоновано методологію визначення порогу поділу, а також розширення поняття розв’язку задачі поділу на торгові зони. Запропоновано не тільки виділяти торгові зони, а й досліджувати первинні, вторинні, третинні торгові зони як ступінь належності до потенційного споживача, використовуючи значення функцій належності. Результати розв’язання прикладної задачі за допомогою запропонованого нами підходу є логічними і не суперечливими реальним процесам в економіці.

Ключові слова. Модель поділу, торгові зони, композиція бінарних відношень, відстань Хеммінга для нечіткої множини, відстань Хеммінга з додатнім відхиленням для нечіткої множини, відстань Хеммінга з від’ємним відхиленням для нечіткої множини, нечіткий кластер, поріг поділу

Завантажити статтю